<i>S. obvelata</i>  (ネズミ盲腸蟯虫) 成虫: 光学顕微鏡像


S. obvelata (ネズミ盲腸蟯虫) 成虫: 光学顕微鏡像

閉じる